دوشنبه, 7 خرداد 1397
اهداف و وظايف شهرداري

حوزه شهردار

تنظيم برنامه هاي ملاقات مقامات داخلي و خارجي و همچنين راهنمايي مراجعين و ترتيب ملاقات آنها .

ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص (حقيقي و حقوقي) ومؤسسات و دستگاه هاي ذيربط (متقاضي) و همچنين واحدهاي سازماني شهرداري و سازمانهاي وابسته و تابعه شهرداري و پيگيري آنها طبق دستور .

تنظيم و ارائه پرونده ها و گزارشات و نشريات و مکاتباتي که شهردار بايد ملاحظه و يا امضاء نمايد و اعاده آنها از طريق امور اداري به مراجع ذيربط .

يادداشت و يادآوري تاريخ تشکيل سمينارها، کنفرانسها، همايشها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط براي اطلاع و مطالعه قبلي شهردار .

ارائه گزارش مطالب ضروري و مهم روزانه به شهردار با هماهنگي حوزه هاي زير مجموعه شهردار .

نظارت و نحوه راهنمايي مراجعين و در صورت لزوم فراهم آوردن وسايل و يا انجام درخواست هاي متقاضيان و مراجعه کنندگان .

برقراري تماس با وزارتخانه ها و مؤسسات و ارگانهاي دولتي و سفارتخانه ها و نظاير آن .

انجام و پيگيري ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت ارزيابي عملکرد، بازرسي و پاسخگويي به شکايات

رسيدگي و بازديد از فعاليتهاي حوزه هاي مختلف شهرداري، مناطق و سازمان هاي وابسته کنترل عملکرد و نارسائيها .

رسيدگي و و پيگيري شکايات اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي .

رسيدگي و تحقيق درباره پرونده تخلفاتي که ضمن اجراي فعاليتهاي فني، شهري، اداري، مالي و نظاير آن از طرف کارکنان شهرداري و يا اشخاص ديگر صورت مي گيرد و تعيين و تشخيص نوع تخلف و حدود مسئوليت آن و تهيه گزارش ضمن اظهارنظر صريح براي اتخاذ تصميم از طرف مقامات ذيصلاح .

نظارت بر رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملهاي صادره .

شرکت در جلسات و کميسيونهاي مختلف شهرداري و سازمانهاي وابسته و هرنوع جلسه يا کميسيوني که بنا به تشخيص شهردار، حضور نماينده بازرسي در آن ضروري باشد .

برنامه ريزي و نظارت درباره پرونده تخلفاتي که ضمن اجراي فعاليتهاي فني، شهري، اداري و مالي از طرف کارکنان شهرداري و با اشخاص ديگر صورت مي گيرد .

تدوين و اجراي فرايندهايي در جهت ارزيابي عملکرد کارکنان حوزه شهرداري و سازمانهاي وابسته .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت روابط عمومي و امور بين الملل

برنامه ريزي به منظور تبيين صحيح وظايف و فعاليتهاي شهرداري براي آگاهي و اطلاع عمومي و اعمال آن با شيوه هاي اصولي و متناسب .

نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشريفاتي نظير تهيه و نصب تابلو، پوستر، پرچم، پلاکارد و آگهي در خصوص فعاليت هاي جاري، برحسب ضوابط اعلام شده .

تهيه و انتشار بروشورهاي راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهرداري .

برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي، مراسم ها، سخنراني ها و ...

ارائه آماري فعاليتهاي انجام شده شهرداري و انتشار آن به صورت بولتن يا بروشور ماهانه يا سالانه براي اطلاع عموم و انتشار در رسانه هاي گروهي و جلب همکاري با مردم در امور مربوط به شهر با همکاري رسانه هاي گروهي .

جمع آوري اطلاعات مربوط به ايجاد بانک اطلاعاتي و تهيه و تدوين مناسب گزارش فعاليتهاي فصلي و سالانه شهرداري .

ساماندهي مکاتبات مردمي به شهرداري و فعال سازي سيستم انتقاد و پيشنهاد و فعالتر نمودن عناصر و سيستم هاي پاسخگويي به نامه ها با هماهنگي سلسله مراتب مافوق .

برنامه ريزي براي ارتباط مؤثر و مستمر مجموعه مديران شهرداري با اقشار مختلف و با رويکردهاي متفاوت مديريت شهري .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

حراست

انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمانها، ماشين آلات، تأسيسات شهرداري طبق دستورالعمل هاي ابلاغي .

تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي حفاظتي براي واحدهاي مختلف شهرداري براي جلوگيري از بروز حوادث  و اتفاقات احتمالي .

انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلي طبق دستورالعملها و روش هاي تعيين شده از مراجع ذيصلاح .

کنترل و نظارت و بررسي وضع حراستي شهرداري، مناطق، سازمانها و مؤسسات تابعه و تهيه گزارشات مورد لزوم .

حفظ و نگهداري کليه اوراق و اسناد و پرونده هاي محرمانه با توجه به مقررات مربوطه .

انجام کليه امور محرمانه مربوط به تلکس، فاکس و بي سيم شهرداري و واحدهاي تابعه شهرداري .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت حقوقي و قراردادها

بررسي حقوقي کليه قراردادهاي داخلي و خارجي مرتبط با شهرداري و اظهارنظر حقوقي در خصوص رعايت ضوابط و موازين قانوني و عند اللزوم حک و اصلاح آن و گزارش به مقام مافوق .

رسيدگي به معضلات حقوقي شهرداري، مناطق، سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري و اعلام نظر مشورتي در موارد ارجاعي .

پيگيري و تنظيم لوايح دفاعي و ارايه آن به دعاوي و مراجع قانوني ذيربط و دفاع از حق و حقوق شهرداري در مراجع مذکور .

نظارت بر انعقاد قراردادهاي مختلف درشهرداري و ارائه نظرات مشورتي با توجه به صرفه و صلاح شهرداري .

بررسي اطلاعات جمع آوري شده جهت ارائه نظر مشورتي در قبال پرسش هايي که در زمينه مسائل حقوقي از واحد متبوع بعمل مي آيد .

طرح دعاوي و دفاع از حقوق شهرداري و پاسخگويي به کليه دعاوي و شکايات مطروحه عليه شهرداري در مراجع قضايي و غيرقضايي .

پاسخ به استعلامات مطروحه از سوي معاونتها، مديريت هاي ستادي، مناطق و سازمانهاي وابسته به شهرداري و رفع ابهام از قوانين موجود و ارائه مشاوره قانوني به آنها .

نظارت بر نحوه عملکرد کارشناسان حقوقي مناطق در خصوص دعاوي مطروحه و استعلامات .

ارائه پيشنهاد در خصوص طرحها و لوايح ارائه شده به شوراي اسلامي شهر و ارائه پيشنهادات اصلاحي و نيز بررسي جايگاه قانوني مصوبات شورا و در صورت نياز اعتراض به مصوبات مذکور و گزارش به مقام مافوق .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

دبيرخانه شوراي اسلامي شهر

ثبت لوايح و کليه نامه هاي وارده و تنظيم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومي شوراي شهر و کميسيونهاي فرعي زيرمجموعه آن .

توزيع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداري و ساير ادارات و سازمانهاي مربوطه .

تعيين و تنظيم وقت ملاقات با رياست و ساير اعضاء شوراي شهر .

درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شوراي شهر در دفتر خاص .

حفظ و نگهداري اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شوراي شهر .

انجام دعوت از مقامات و مسئولين مختلف جهت شرکت در جلسات شوراي شهر در اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي شوراي مذکور .

پيگيري امور بودجه و هزينه هاي مربوط به اداره و گردش کار شوراي شهر .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

معاونت خدمات شهري

سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر امور خدمات شهري .

برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه فضاي سبز .

شرکت و عضويت در ارکان سازمانهاي خدماتي وابسته به شهرداري و مستند ماده 84 قانوني شهرداري ها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهري .

نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهاي وابسته مربوطه از نظر نيل به اهداف پيش بيني شده در اساسنامه آنها .

نظارت بر حسن انجام امور و وظايف شهرداري ارتباط با بندهاي ذيل ماده 55 قانون شهرداريها (مرتبط با خدمات شهري) و صدور دستورات لازم در هر يک از زمينه هاي مذکور .

نظارت بر گردش امور کميسيونهاي ذيربط در امور اجرايي شهر از قبيل کميسيون بند 20 ماده 55، کميسيون ايمني اماکن عمومي و ستادهاي اجرائي خدمات شهري .

نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسيل هاي شهري و هماهنگي در جهت آماده سازي و استفاده بهينه از آنها .

سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوري و حمل زباله، دفن و تبديل آن به کود .

انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه امور خدمات شهري .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت هماهنگي و نظارت بر خدمات شهري

برنامه ريزي و پيگيري انجام خدمات شهري خاص که به تنهايي در مناطق شهرداري و سازمانها و واحدهاي تابعه امکان پذير نبوده و مستلزم اقدامات اجرايي يکسان و همزمان به صورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر است .

تدوين ضوابط واگذاري رفت و روب و ساير خدمات شهري به پيمانکاران و نظارت برحسن اجراي آنها .

نظارت بر گردش کار و تشکيل مرتب ستادهاي رفع سد معبر و برفروبي و پيشگيري از خطر سيل و امثالهم و پيگيري اجراي مصوبات و تصميمات ستادهاي مذکور از طرف واحدهاي اجرايي شهر و مناطق شهرداري .

برنامه ريزي و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوري و معدوم نمودن حيوانات موذي و ولگرد و برقراري سيستم خاص جمع آوري و امحاء زباله و نخاله هاي ساختماني و ساير ضايعات شهري .

پيگيري امور مربوط به تعطيل نمودن و انتقال کسبه و اسکان مشاغل مزاحم شهري به مناطق پيش بيني شده خاص (موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها)؛ هماهنگي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل مزاحم .

برنامه ريزي در جهت تهيه آئين نامه و تشکيل مديريت بحران و پيشگيري و مقابله با حوادث شهري .

هماهنگي با ساير ادارات و سازمانهاي ذيربط در امور حوادث غيرمترقبه .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت بهسازي و زيباسازي محيط

زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در جهت نيل به بافت مطلوب شهري .

ارائه طرح هاي لازم در زمينه فضاسازي مناسب جهت معابر و پارکها و اماکن عمومي متعلق به شهرداري و
شيوه هاي جديد و متنوع تبليغات عمومي .

بررسي و صدور مجوز نصب تابلو در گوشه و کنار شهر و سردرب اماکن عمومي و تجاري با توجه به
آيين نامه هاي مربوطه و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي خاص در اين زمينه .

تهيه طرح هاي آذين بندي و چراغاني در ارتباط با برگزاري اعياد و جشن هاي مذهبي و ميهماني و نظارت در حسن اجراي آنها توسط مناطق و واحدهاي اجرايي مربوطه .

طراحي پلاکهاي املاک و تابلوهاي نامگذاري معابر و پانلهاي نصب آگهي تبليغاتي جهت نما در بزرگراهها و سرپناه ايستگاههاي اتوبوس، تاکسي و ...

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

معاونت اداري و مالي

تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات رؤسايي واحدهاي تحت سرپرستي و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي آنان .

همکاري در تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه .

نظارت بر وصول درآمد و سعي در تحقق و ازدياد و صدور دستورالعملهاي مالي برابر مقررات مصوب .

نظارت بر کليه هزينه ها و معاملات شهرداري و نگهداري حساب هزينه و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در اين زمينه و مراقبت در تنظيم و عقد قراردادها براساس قوانين جاري .

نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه ها و قانون استخدام کشوري، آيين نامه ها، مقررا ت استخدامي، قانون کار و تأمين اجتماعي و نظاير آن .

نظارت بر حفظ و اداره کردن دارايي هاي منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و همکاري با بخش بازرسي شهرداري در خصوص اقامه دعوي عليه اشخاص و دفاع از شهرداري در قبال دعاوين اشخاص عليه آن .

رسيدگي و صدور دستورات لازم به منظور تأمين وسايل و ملزومات مورد نياز شهرداري .

کنترل و نظارت بر دارائي ها و بدهي هاي سازمان و برنامه ريزي به منظور حفظ اموال شهرداري .

نظارت بر نحوه انعقاد و اجراي مفاد قرارداد در زمينه ماشين آلات، ساختمان، مخابرات و تدارکات .

ارزيابي جهت تحصيل حريم و تکميل پرونده خريد املاکي که در طرح توسعه معابر و يا در مسير طرح هاي مورد نظر شهرداري قرار مي گيرد .

بررسي و ارزيابي و کارشناسي اراضي و املاک مورد معامله شهرداري، اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاري و تهيه فهرست مورد نياز هر طرح .

برنامه ريزي و نظارت به منظور تهيه شناسنامه املاک شهرداري .

نظارت بر تهيه گزارشهاي مالي و ترازنامه و توزيع بودجه سالانه و بررسي و تأييد آنها .

نظارت بر عمليات حسابرسي داخلي و امور مجامع .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت امور اداري

نظارت بر اجراي دقيق آيين نامه ها و مقررات استخدامي، قانون کار و تأمين اجتماعي و نظاير آن .

نظارت بر اجراي مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي و خدمات درماني کارکنان .

نظارت بر حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق اسناد  ومدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بايگاني با اولويت مکانيزه کردن آنها .

نظارت در تأمين ارتباط اداري شهرداري با مؤسسات و اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق .

برنامه ريزي و نظارت در زمينه طرح هاي رفاهي براي کارکنان شهرداري .

برنامه ريزي و نظارت در زمينه طرح هاي رفاهي بيمه و درماني مانند کلينيکهاي ويژه و ...

نظارت در تأمين احتياجات شهرداري از لحاظ وسايل و لوازم اداري و برآورد هزينه آنها با همکاري واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .

بررسي مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداري و برنامه ريزي و اجراي امور مربوط به دبيرخانه و مکاتبات و مراسلات .

نظارت بر امور ارزشيابي کارکنان و رسيدگي به شکايات و اعتراضات آن .

تهيه و تنظيم و نظارت بر طرح هاي ارزشيابي ساليانه براساس دستورالعمل ها و آيين نامه ها .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت امور مالي

نظارت بر كليه هزينه‌ها و معاملات شهرداري و نگهداري حساب هزينه و همچنين نظارت بر اعتبارات هزينه شده واحدها .

نظارت بر انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلي طبق مقررات مالي شهرداريها .

نظارت بر كليه امور مالي واحدهاي تحت سرپرستي و واحد مالي مناطق شهرداري، صدور دستورات و تعليمات لازم و كوشش در رفع نواقص كار .

تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن وظايف دربرنامه مذكور .

تهيه گزارشهاي مالي و تفريغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداري و بررسي و تأييد آنها .

اقدامات لازم به منظور نگهداري حسابها و هزينه ها و نظارت در مميزي و رسيدگي به ليست‌ها و اسناد هزينه .

بررسي عملكرد مالي كليه واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امورمالي و حسابداري آنها .

نظارت در حفظ و نگهداري كليه اموال و دارايي‌هاي شهرداري و واحدهاي تابعه و نظارت بر نحوه عملكرد آنها .

همكاري در تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، با توجه به آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره و ارائه آن به مراجع ذيربط .

شركت در كميسيون‌ها و جلساتي كه طبق آئين‌نامه مربوطه به عهده امور مالي محول است .

اقدام در تهيه و تنظيم قراردادها با عنايت به مصوبات كميسيون عالي و معاملات طي هماهنگي با مديريت حقوقي .

نظارت بر امور قراردادها و تنظيم برنامه‌ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداري اعم از مناقصات و مزايده‌ها برابر آيين‌نامه مالي شهرداريها و دستورالعمل‌هاي مربوطه .

اقدام در تهيه، تنظيم و ارائه گزارشات مالي به صورت منظم همراه با تجزيه و تحليل از قبيل تراز آزمايشي ماهيانه، گزارشات اعتبار عمراني، صورت مغايرات بانكي و ...

اقدام در انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه جاري مصوب طبق مقررات و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مالي .

اقدام در كنترل و تطبيق كالاهاي خريداري شده با صورت وضعيت قبوض و حوالجات انبارها .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت درآمد و املاك

برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداري اعم از تعرفه وصولي مركز يا تعرفه عوارض كه وصول آنها به مناطق  يا ساير واحدهاي تابعه تفويض گرديده و نگهداري حساب اقلام مختلف تعرفه‌هاي مذكور .

برنامه‌ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمد .

صدور دستورالعمل به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت مؤديان تعرفه‌هاي مصوب عوارض و ارائه روشهاي تازه براي گردش امور وصول عوارض جاري شهروندان .

اتخاذ تدابير لازم به منظور تشخيص و استيفاي حقوق شهرداري و به حيطه وصول درآوردن بدهي معوقه مؤديان .

بررسي و اظهارنظر در خصوص درآمدهاي عمومي و درآمدهاي نوسازي مناطق كه از طرف مدير منطقه پيشنهاد مي‌گردد .

برنامه‌ريزي به منظور شناسايي نقاط ضعف عمليات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداري .

برنامه‌ريزي و هماهنگي لازم براي يكسان‌سازي رويه‌هاي وصول عوارض ودرآمدها در شهرداري .

نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آنها .

نظارت بر عملكرد كميسيونهاي شهرداري يا مرتبط با شهرداري براي جذب عوارض و درآمدهاي مرتبط با مناطق .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

معاونت برنامه‌ريزي و توسعه

طراحي و تهيه برنامه‌هاي كلي شهرداري اعم از اداري، مالي، اجرايي، خدماتي، عمراني، اقتصادي و غيره در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان‌مدت و بلند مدت .

نظارت بر تهيه و تدوين برنامه‌هاي بلند مدت، ميان‌ مدت و كوتاه مدت با مشاركت واحدهاي ذيربط .

اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشكيلاتي شهرداري و واحدهاي تابعه .

اقدامات لازم جهت پويايي شهرداري و سازمان‌هاي وابسته و اصلاح فرآيندهاي موجود در آن .

تهيه و نظارت مستمر بر اجراي بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه ساليانه شهرداري و تطبيق با برنامه‌هاي مصوب و سياست‌هاي شهرداري قبل از تقديم به مراجع تصويب كننده .

پيگيري امور مربوط به سيستم‌هاي اطلاعاتي، نرم‌افزاري و فن‌آوري‌هاي جديد و تمركز و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوطه و ارائه خدمات لازم در اين خصوص به كليه حوزه‌هاي شهرداري .

بررسي و شناسايي دوره‌هاي آموزشي مورد نياز مديران و كاركنان شهرداري و نظارت بر اجراي آن در قالب برنامه‌هاي آموزشي .

انجام برنامه‌هاي پژوهشي و ارتباط با مراكز تحقيقاتي و ايجاد پايگاه اطلاعاتي مرتبط با برنامه‌ريزي‌هاي شهري و شهرداري .

برنامه‌ريزي به منظور برقراري ارتباطات اصولي با سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي كه در زمينه بهبود امور شهر تلاش مي‌كنند .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

معاونت شهرسازي و معماري

بررسي و تعيين خط‌مشي برنامه‌هاي كلي به منظور تهيه طرح‌هاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر .

نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعمل‌ها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و ساز‌هاي شهري .

رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت و سازهاي شهري با هماهنگي مناطق شهرداري .

بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرح‌هاي اجرائي و تفصيلي واصله از مناطق يا ساير واحدها و سازمان‌هاي وابسته و تابعه شهرداري .

نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوه و حريم شهر براساس ضوابط نقشه جامع و طرح‌هاي تفصيلي مصوب و قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوطه .

انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه شهرسازي و معماري .

تهيه طرح‌هاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته‌هاي جمعيتي اطراف شهر .

برنامه‌ريزي و نظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرح‌هاي تفصيلي .

برنامه‌ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر با اولويت معماري سنتي .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

دبيرخانه كميسيون ماده صد

انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه‌بندي پرونده‌هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد .

برنامه‌ريزي به منظور تشكيل جلسات كميسيون‌هاي ماده صد با توجه به تعداد پرونده‌هاي واصله از مناطق و دعوت از اعضاء كميسيون جهت شركت در جلسات .

شركت در جلسات كميسيون‌ها جهت رفع ابهامات و اداي توضيحات در مورد پرونده‌هاي ارجاعي در صورت لزوم .

بازديد از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و براساس درخواست اعضاء كميسيون يا متقاضي .

حفظ ارتباط حقوقي و قضايي با مديريت حقوقي شهرداري و دادگستري و دفاتر اسناد رسمي و اشخاص و مراجع ذيربط .

ابلاغ نتيجه آراء صادره كميسيون‌هاي ماده صد به مناطق و افراد  ذيربط .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت زيباسازي و طراحي شهري

زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در جهت نيل به بافت مطلوب شهري .

ارائه طرح‌هاي لازم در زمينه فضاسازي مناسب جهت معابر و پارك‌ها و پارکينگ وسائط نقليه و اماكن عمومي متعلق به شهرداري و شيوه‌هاي جديد و متنوع تبليغات عمومي .

بررسي و صدور مجوز نصب تابلو در گوشه و كنار شهر و سردرب اماكن عمومي و تجاري با توجه به آئين‌نامه‌هاي مربوطه و تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي خاص در اين زمينه .

تهيه طرح‌هاي آذين‌بندي و چراغاني در ارتباط با برگزاري اعياد و جشن‌هاي مذهبي و ميهماني و نظارت در حسن اجراي آنها توسط مناطق و واحدهاي اجرائي مربوطه .

طراحي پلاك‌هاي املاك و تابلوهاي نامگذاري معابر و پانلهاي نصب آگهي جهت نما در بزرگراه‌ها و سرپناه ايستگاه‌هاي اتوبوس، تاكسي و امثالهم .

تدوين و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه در زمينه مبلمان شهري اعم از حاشيه خيابان‌ها، پارك‌ها و محل‌هاي تجمع عمومي و ...

نظارت بر تدوين برنامه‌هاي ساماندهي حاشيه شهر با هدف تهيه طرح‌هاي كوتاه‌مدت و بلند مدت به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي بي‌رويه و فاقد برنامه .

برنامه‌ريزي در جهت شناسايي، مطالعه، بازسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي (فرسوده و تاريخي) با توجه به سياست‌هاي دولت و شوراي اسلامي شهر .

اقدام در تهيه و تنظيم برنامه‌هاي لازم به منظور ساماندهي به موقع و سريع بافت‌هاي حاشيه شهر .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت هماهنگي و نظارت بر ساخت و سازها

برنامه‌ريزي به منظور تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازي و پيشنهاد استانداردهاي مختلف در امور شهرسازي .

ايجاد هماهنگي در واحدهاي شهرسازي مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود .

نظارت و كنترل بر روند تهيه طرح‌هاي راهبردي، طراحي شهري، شهرسازي و معماري در حوزه و مناطق .

برنامه‌ريزي لازم به منظور حفظ وحدت رويه در مناطق شهرداري و ساير سازمان‌هاي ذيربط .

نظارت در ثبت و نگهداري و طبقه‌بندي برنامه‌هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد .

اقدام به صدور اجازه تفكيك و تغيير كاربري اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرح‌هاي تفصيلي مصوب .

اقدام در تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازي و پيشنهاد استانداردهاي مختلف در امور شهرسازي .

اقدام در تهيه و تنظيم شناسنامه و دستورالعمل براي كليه طرح‌هاي شهرسازي .

تهيه طرح‌هاي مطالعاتي تفصيلي از طريق مهندسين مشاور ذي‌صلاح با هماهنگي مراجع ذيربط .

صدور بخشنامه‌ و دستورالعمل‌هاي مربوط به نحوه اجراي دقيق طرح تفصيلي مصوب شهر به منظور وحدت رويه در كليه مناطق شهرداري .

برنامه‌ريزي به منظور تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي مربوط به ضوابط و معيارهاي طراحي شهري و معماري .

نظارت بر تهيه نقشه‌هاي اجرايي نمادها، المان‌ها و احجام شهري .

نظارت بر كليه مراحل نقشه‌برداري و نقشه‌كشي .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

معاونت فني و عمراني

بررسي و تعيين خط‌مشي برنامه‌هاي كلي به منظور تهيه طرح‌هاي فني و اجرايي با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر .

نظارت كلي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرح‌هاي عمراني اعم از برنامه‌هاي جاري شهرداري يا طرح‌هاي عمراني خاص و زيربنايي .

نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب عمراني اعم از كوتاه‌مدت، ميان مدت و دراز مدت .

مراقبت در تشكيل كميسيون‌هاي فني و ايمني و ساير كميسيون‌هاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات و تصميمات متخذه در كميسيون‌هاي مذكور .

انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه امور فني و عمراني .

برنامه‌ريزي و تهيه و تدوين ضوابط امور عمراني و ابلاغ به مناطق .

كنترل و نظارت بر كار پيمانكاران و نظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار .

برنامه‌ريزي به منظور اجراي نقشه‌هاي تفصيلي تهيه شده در روي زمين .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت امور عمراني

نظارت بر اجراي طرح‌ها و پروفيل‌هاي اجرائي خيابان‌ها و انجام امور اماني و عمراني .

بررسي وضع موجود معابر از نظر نوسازي و زيرسازي به منظور پيش‌بيني در برنامه‌هاي عمراني .

نظارت بر نگهداري و نوسازي مستحدثات و همچنين انجام تعميرات ساختمان‌ها و مستحدثات و تأسيسات متعلق به شهرداري .

پيش‌بيني تأمين مواد و مصالح مورد نياز كارگاه توليدات بتوني و پيگيري لازم جهت حمل و نگهداري مصالح با رعايت شرايط فني .

هماهنگ نمودن كليه امور اجرائي واحدهاي عمراني مناطق تابعه شهرداري .

مطالعه و بررسي زيرساخت‌هاي عمراني در وضع موجود (تهيه شناسنامه ).

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت فني و امور نظارت بر پيمانها

نظارت و كنترل بر عمليات پيمانكاران با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فني داده شده و بررسي صورت وضعيت‌ها .

نظارت بر تهيه طرح‌هاي مربوط به امور فني و ساختماني و زيرسازي و برآورد هزينه‌هاي مربوط .

برنامه‌ريزي و ارائه طرح‌هاي مربوط به پروژه‌هاي ساختماني .

اجراي طرح‌هاي خيابان‌سازي و پياده رو ‌سازي و مرمت و تعمير مستحدثات متعلق به شهرداري .

برنامه‌ريزي و نظارت بر طراحي پروژه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي مصوب .

نظارت بر تهيه طرح‌هاي مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره‌روها و پياده‌روها .

ايجاد هماهنگي لازم بين مناطق و واحدهاي ذيربط در خصوص حفاريها، پياده‌روسازي‌، پروژه‌هاي ساختماني شهرداري و ...

مطالعه و بررسي پيشنهادات مناطق در زمينه جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و تأييد و برآورد و اولويت‌دار نمودن پروژه‌هاي آبهاي سطحي .

اقدام در تدوين برنامه‌ زمانبندي پروژه‌ها و نظارت آنها براساس برنامه‌ها و ارائه گزارش به واحدهاي زيربط .

برنامه‌ريزي و هماهنگي در كميسيونهاي تحويل موقت و تحويل قطعي پروژه‌ها و تعمير و نگهداري از پروژه‌هاي عمراني .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق و برابر ضوابط و مقررات .

 

معاونت فرهنگي و اجتماعي

تعيين اهداف، سياست‌ها و تعيين راهبردها و خط‌مشي‌هاي مربوط به امور اجتماعي و فرهنگي شهر با توجه به ويژگي‌هاي خاص منطقه‌اي و محلي .

انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و هنري در جهت  ارائه طرح‌ها و برنامه‌هاي مورد نياز براي توسعه فرهنگي بالاخص اشاعه فرهنگ شهرنشيني .

انجام اقدامات لازم در جهت اداره بهينه اماكن فرهنگي، ورزشي، مذهبي و آموزشي همچون فرهنگسراها، كتابخانه‌ها، خانه‌هاي فرهنگ، سينما و ...

توانمندسازي و ترغيب جوانان و نوجوانان در عرصه مشاركت در فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي .

تلاش در جهت حفظ و نگهداري از آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي و گردشگري؛ هماهنگي مديريت بافتهاي قديمي و ساماندهي حاشيه شهر .

همكاري و حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) و جلب مشاركت آنها در راستاي اهداف و وظايف شهرداري .

انجام مكاتبات به منظور تأمين فضاهاي فرهنگي و اجتماعي و هنري و جلب حمايت‌ها، كمك، تسهيلات و مشاركت بخش دولتي و غيردولتي به منظور توسعه فضاهاي فرهنگي و اجتماعي و ...

برنامه‌ريزي و نظارت در طرح‌هاي مناسب گردشگري در قالب نظام جامع گردشگري شهر براي ايجاد و ساماندهي فضاهاي مناسب گردشگري .

انجام مطالعات و بررسي لازم در خصوص توجيه اجتماعي و فرهنگي پروژه‌هاي شهرداري .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت فرهنگي و اجتماعي

طراحي و تدوين سياست‌ها و راهبردهاي كلان‌ شهرداري در امور فرهنگي و اجتماعي .

تهيه و تدوين طرح‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مورد نياز مديريت امور فرهنگي و اجتماعي .

برنامه‌ريزي در خصوص ارائه خدمات مناسب اطلاع‌رساني، فرهنگي و تبليغاتي .

برنامه‌ريزي جامع در جهت ارتقاء سطح امكانات و تجهيزات در مراكز رفاهي اقامتي موجود در شهر .

برنامه‌ريزي به منظور فراهم آوردن زمينه مشاركت‌هاي اجتماعي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در خصوص توسعه گردشگري .

سياست‌گذاري، طرح ريزي و نظارت بر كليه فعاليت‌هاي ورزشي و تفريحي شهرداري .

برنامه‌‌ريزي در جهت توسعه ورزش‌هاي همگاني از طريق تهيه، تدوين، توزيع بروشور و پوستر محصولات فرهنگي، ورزشي و تفريحي .

شناسايي، همفكري و همكاري با انجمن‌ها، مؤسسات عمومي و خيريه، تشكيلات غيردولتي و ساير مؤسسات مشابه در جهت نهادينه كردن فعاليت‌هاي آنها به منظور كاهش مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي .

برنامه‌ريزي جهت استفاده بهينه از توانمندي‌ها و امكانات و نيروهاي انساني و مشاركت‌هاي مردمي در امور اجتماعي و شهروندي .

همكاري و حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) و جلب مشاركت آنها در زمينه اهداف و وظايف شهرداري .

اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي لازم در جهت جلب مشاركت جوانان و نوجوانان در فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در قالب تشكل‌ها .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مديريت امور اجتماعي و مشاركت‌هاي همگاني

سياست‌گذاري، طرح‌ريز ي و نظارت بر كليه فعاليت‌هاي اجتماعي، ورزشي و تفريحي شهرداري .

برنامه‌ريزي جامع در جهت ارتقاء سطح امكانات و تجهيزات در مراكز رفاهي اقامتي و ورزشي .

همكاري و حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) و جلب مشاركت‌هاي آنها در زمينه اهداف و وظايف شهرداري .

برنامه‌ريزي به منظور فراهم آوردن زمينه مشاركت‌هاي اجتماعي و سرمايه‌گذاري بخش‌ خصوصي در خصوص توسعه گردشگري .

برنامه‌ريزي جهت استفاده بهينه از توانمندي‌ها، امكانات، نيروهاي انساني مجموعه‌ها، اماكن ورزشي و تفريحي .

شناسايي، همفكري و همكاري با انجمن‌ها، مؤسسات عمومي و خيريه، تشكيلات غيردولتي و ساير مؤسسات مشابه در جهت نهادينه كردن فعاليت‌هاي آنها به منظور كاهش مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي .

اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي لازم در جهت جلب مشاركت جوانان و نوجوانان در فعاليت‌هاي اجتماعي و ورزشي در قالب تشكل‌ها .

تهيه و اجراي برنامه‌هاي متنوع در جهت ترويج ورزش‌هاي همگاني .

ارائه خدمات مشاوره به اقشار مختلف جامعه با تشكيل هسته‌هاي مشاوره در مراكز وابسته .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

معاونت حمل و نقل و ترافيك

بررسي و تعيين خط‌مشي برنامه‌هاي كلي به منظور تهيه طرح‌هاي ترافيك و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراكم و احتياجات فعلي و آتي .

نظارت بر حسن انتظام امور واحدهاي مرتبط با حمل و نقل شهري   و مراقبت در بهره برداري مطلوب از كليه سيستم‌هاي حمل و نقل موجود .

ايجاد هماهنگي بين كليه واحدهاي مرتبط با حمل و نقل عمومي شهر در زمينه بهبود و اصلاح روش‌هاي موجود و پيش‌بيني برنامه‌هاي آتي .

شركت در جلسات و كميسيون‌هاي مربوطه و انتقال نظرات شهرداري جهت بهره‌برداري صحيح از معابر و سيستم‌هاي حمل و نقل و تعيين خطوط ارتباطي منطقي و پيش‌بيني ضوابط و تعرفه‌هاي قابل اجرا .

نظارت بر برنامه‌ريزي كلي در جهت ايجاد نظم ترافيكي مطلوب در شهر كه مالاً به كاهش اثرات منفي پديده ترافيك شامل تراكم تأخير در حركت، آلودگي محيط زيست، اتلاف در وقت و صدمات جسمي و روحي و نظاير آن خواهد شد .

انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه امور حمل و نقل و ترافيك .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

مدير منطقه

انجام كليه امور و نظارت بر تمامي فعاليت‌ها كه در چارچوب وظايف شهرداري در مناطق انجام مي‌شود با هماهنگي با معاونت‌هاي ذيربط .

انجام امور مربوط به خدمات شهري و اهتمام در تأمين نيازمندي‌هاي زيست محيطي اهالي و نظارت بر نحوه فعاليت پيمانكاران خدمات شهري محلات و نواحي تحت نظارت .

ايجاد و نگهداري فضاهاي سبز و پارك‌هاي منطقه شامل كليه پارك‌ها اعم از پارك‌هاي بزرگ (پارك‌هاي منطقه‌اي، ناحيه‌اي، محله‌اي و فضاهاي سبز خطي، محله‌ايها و امثالهم ).

جلوگيري از هرگونه فعاليت‌هايي كه مغاير با مقررات شهرداري و مفاد بندهاي مربوطه در ذيل ماده 55 قانون شهرداري‌ها است .

لكه‌گيري آسفالت معابر محدوده منطقه و تعمير و مرمت پل‌ها، جداول، رفوژها، پياده‌روسازيها و ديواركشي زمين‌هاي باير و تعمير و نگهداري ابنيه فني و عمراني و همچنين تعمير ساختمان‌ها و اماكن عام‌المنفعه واقع در محدوده منطقه .

اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعميرات و پايان كار و پاسخ استعلام در مورد املاك و پيشه‌وران با توجه به مقررات و دستورالعمل‌هاي شهرسازي و صنعتي درحد اختيارات تفويض شده مصوب .

نظارت بر عمليات ساختماني محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعمل‌هاي صادره از معاونت‌هاي مربوطه .

نظارت بر امور اداري و استخدامي و مالي منطقه براساس اختيارات تفويض شده .

انجام برنامه‌هاي اجرائي در ارتباط با زيباسازي سطح منطقه و طرحهاي هندسي ترافيك تحت نظارت واحدهاي مربوطه در حوزه ستادي شهرداري .

تنظيم بودجه و اقدام در وصول درآمدهاي قانوني شهرداري و برنامه اجرائي سالانه و اعلام احتياجات منطقه به واحدهاي مربوط و پيگيري در تأمين آنها .

نظارت بر عمليات ساختماني محدوده منطقه با رعايت مقررات شهرسازي و قانون نظام مهندسي و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

اداره امور اداري و مالي و درآمد منطقه

نظارت بر كليه امور اداري، مالي، خدماتي و تداركاتي منطقه با توجه به ضوابط تعيين شده و اختيارات تفويضي به منطقه .

تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه منطقه و پيش‌بيني اعتبارات و ملزومات مورد نياز جهت طي مراحل تصويب توسط كارشناسان برنامه‌ريزي و توسعه مستقر در منطقه .

حفظ و نگهداري اموال شهرداري منطقه و اتخاذ تدابير لازم در اين خصوص .

تنظيم اسناد هزينه و انجام امور مربوط به حسابداري منطقه براساس دستورالعمل‌هاي صادره .

مميزي املاك واقع در محدوده منطقه و تهيه شناسنامه براي هر ملك در اجراي مقررات قانون نوسازي وعمران شهري با هماهنگي بخش درآمد .

انجام معاملات منطقه در حدود اختيارات مصوب با رعايت صرفه و صلاح شهرداري و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط .

حفظ ارتباط بين واحدهاي تابعه منطقه با مديريت‌هاي مختلف شهرداري و مؤسسات و ادارات و يا اشخاص حقيقي از لحاظ مكاتبات اداري .

رسيدگي به تقاضاي استخدامي كاركنان و پيشنهاد ترفيع و ارتقاء گروه و انتصاب كاركنان به واحد كارگزيني و صدور مرخصي كاركنان طبق مقررات و ضوابط و اختيارات تفويضي .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

اداره شهرسازي و معماري منطقه

اقدام به صدرو پروانه ساختماني و پايان كار و گواهي عدم خلاف براي متقاضيان در محدوده تحت نظارت و كنترل كار مهندسين ناظر ساخت و سازهاي شهري .

اقدام در كنترل امور مهندسين ناظر و تصديق امضاء مالك و مهندسين ناظر دفاتر .

تعيين ميزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه‌هاي ساختماني يا ساختمان‌هاي بدون پروانه توسط مالك و تكميل و ارجاع پرونده تخلف به مراجع ذيصلاح .

بررسي واقدام ضوابط شهرسازي طبق مقررات جاري كشور .

رسيدگي و طرح پرونده‌هاي تخلف ساختماني در كميسيون‌هاي مربوطه .

بررسي و اقدام در خصوص طرح جامع و تفصيلي شهر .

نظارت بر عمليات ساختماني محدوده منطقه با رعايت مقررات شهرسازي و قانون نظام مهندسي برابر با طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر با هماهنگي اداره نظارت و جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

اداره فني و عمراني منطقه

احداث جوي و جدول و خاك‌برداري و زيرسازي و آسفالت خيابان‌ها و معابر تا عرض 8 متر با توجه به امكانات منطقه و ترجيحاً از طريق پيمانكاري براساس اختيارات مصوب .

اقدام به پياده‌سازي و تعمير و مرمت پياده‌روهاي معابر تحت نظارت محدوده قانوني منطقه .

ديواركشي زمين‌هاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقررات جاري .

تعمير و مرمت پل‌ها، رفوژها، ساختمان‌هاي و مستخدثاتي که در حيطه وظايف و نظارت منطقه واقع شده است .

بررسي صورت وضعيت‌هاي پيماني .

اقدام در خاكبرداري، زيرسازي، آسفالت خيابان‌ها با توجه به امكانات منطقه و ترجيحاً از طريق پيمانكاري .

اقدام در پيگيري ساير پروژه‌هاي بزرگ عمراني پيش‌بيني شده در بودجه مصوب از طريق واگذاري كار به پيمانكار پس از طي تشريفات مناقصه برابر آئين‌نامه‌هاي شهرداري‌ها .

اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و امور فني و عمران منطقه .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

اداره خدمات شهري منطقه

رسيدگي و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع‌آوري لجن، زباله، نخاله و لايروبي و نگهداري و پاكسازي آنها و مسيل‌هاي واقع در محدوده منطقه و اجراي برنامه‌هاي زيباسازي در چارچوب طرح‌هاي عمراني مصوب .

اقدام در نگهداري، توسعه و گسترش فضاي سبز با توجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرح‌هاي تفصيلي .

اقدام لازم در امر برف‌روبي و مراقبت در پاك بودن مسيل‌ها و پيشگيري لازم در جلوگيري از جريان سيلاب‌ها به معابر و محدوده تحت نظارت منطقه .

حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود در منطقه شامل ميادين، رفوژها، پاركهاي محلي و اشجار و معابر با هماهنگي سازمان پاركها و فضاي سبز در حد اختيارات مصوب تفويض شده .

پيگيري براي انجام لكه‌گيري آسفالت معابر و محوطه اماكني كه نگهداري آنها به عهده منطقه سپرده شده است، با هماهنگي اداره فني و عمران منطقه .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 

ناحيه شهرداري

مراقبت در امر پاكسازي محيط ناحيه توسط كارگران خدمات شهري و جمع‌آوري و حمل زباله و گل و لاي لجن انهار عمومي و خاك و نخاله ساختماني با توجه به ضوابط و دستورالعمل‌هاي صادره .

همكاري با ارگان‌ها و ادارات و سازمان‌هاي ذيربط در خصوص تأمين بهداشت عمومي ساكنين ناحيه با توجه به تكاليف شهرداري در بخش‌هاي خدمات رفاهي و اجتماعي موضوع ماده 55 قانون شهرداريها .

نظارت بر كار پيمانكاران خدمات شهري و گزارش نواقص موجود و پيگيري تا حصول انجام مفاد قرارداد منعقده .

گزارش نواقص مربوط به عمليات عمراني ازقبيل مرمت پلها و جداول و پياده رو آسفالت معابر و امثالهم به منطقه و پيگيري تا حصول نتيجه نهايي .

گزارش نواقص موجود در سطوح فضاي سبز ناحيه و پيگيري رفع آنها تا حصول نتيجه نهايي .

بررسي وضعيت ساخت و سازهاي ناحيه تحت نظارت و اعلام گزارش ساختمان‌هاي خلاف به اداره نظارت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز منطقه .

جلوگيري از هرگونه سد معابر عمومي و مشاغل مزاحم و تكدي‌گري و همكاري با واحدهاي ذيربط در از بين بردن حشرات و حيوانات موذي و ولگرد .

انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0