دوشنبه, 7 خرداد 1397
دفاتر پستی شهر زاهدان

نام مکان

آدرس

کدپستی

تلفن

اداره کل پست استان

خیابان امداد

981563149

3239990

شرکت تعاون اداه کل پست استان

خیابان شریعتی

9813685351

3222017

دفتر پست دانشگاه مهندسی

خیابان دانشگاه

9816745756

2429644

دفتر پست شهید رجائی

خیابان رجائی پلاک 61

9819614949

3211201

دفتر پست شهید مصطفی خمینی

خیابان مصطفی خمینی

9815793519

3230158

دفتر پست علوم انسانی

خیابان دانشگاه

9816743637

 

دفتر پست قدس

خیابان قدس

9815748791

 

دفتر خدمات ارتباطی ناروئی

خیابان قدس

9815648791

3237168

دفتر خدمات ارتباطی فخری نیا

خیابان بهشتی پلاک 78

9813716754

3254777

دفتر خدمات ارتباطی مهاجری

خیابان سعدی غربی پلاک 216

9818614878

4517918

دفتر خدمات ارتباطی

خیابان مجدیه

9813964643

3315475

دفتر خدمات ارتباطی اربابی

خیابان بزرگمهر

9816843545

2433286

دفتر خدمات ارتباطی رخشانی

خیابان میرزا شیرازی پلاک 4

9817673546

 

دفتر خدمات ارتباطی سرگزی

خیابان امیرکبیر

9817747533

2429279

دفتر خدمات ارتباطی گلزاری

خیابان کوی کارگران

9816675399

2412947

دفتر خدمات ارتباطی مزاری

خیابان مولوی

9813773374

3229994

دفتر خدمات ارتباطی شجاعی

بلوار ثارا...

9816938485

2510823

...

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0