دوشنبه, 7 خرداد 1397
صدور پروانه ساختمان:

 روش اجرائی نظارت بر صدور پروانه ساختمانی                                                    مدارک لازم :

1.    تصویرسند مالکیت

2.    تصویر شناسنامه مالک یا مالکین

3.    حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی

4.    تصویر وکالتنامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل

5.    تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

6.    تکمیل فرم درخواست

7.    پوشه

مراحل گردشکار صدور پروانه ساختمانی

 مراجعه مالک یا وکیل قانونی به واحد فنی جهت تشکیل پرونده ،تکمیل فرم درخواست وثبت درخواست سپس گرفتن نوبت بازدید ، بعد از اینکه بازدید در موعد مقرر انجام گرفت و فرم بازدید توسط مامور تکمیل گردید سپس دستور نقشه برای تهیه نقشه صادر می گردد، بعد از تهیه نقشه اعلام عوارض برای واحد درآمد و نوسازی صورت می گیرد ، مراجعه مالک به واحد درآمد و نوسازی جهت دریافت فیش سپس مراجعه به بانک بابت پرداخت و بازگشت به واحد درآمد جهت تایید ، مراجعه به واحد فنی برای دریافت نامه های بیمه ، پست ،محضر ، برق و … ، دریافت فرم نظارت از مهندس ناظر و پاسخ نامه های مربوطه و مراجعه مجدد به واحد فنی شهرداری منطقه جهت صدور پروانه ساختمان


صدور پایان کار ساختمان

روش اجرائی صدور ،اصلاح و تمدید پروانه ساختمانی و صدور پایان کار   

 
                                    
   مدارک لازم :

1-تصویرسند مالکیت

2-تصویر شناسنامه مالک یا مالکین

3-حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی

4-تصویر وکالتنامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل

5-تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

6-تکمیل فرم درخواست

7-پوشه

مراحل گردشکار صدور پایان کار ساختمان

مراجعه مالک یا وکیل قانونی به واحد فنی شهرداری منطقه جهت ثبت درخواست و دریافت نوبت بازدید ، بعد از انجام بازدید و تکمیل فرم بازدید توسط مامور بازدید ، اعلام عوارض توسط مسئول شهرسازی به واحد درآمد ، مراجعه مالک به واحد درآمد و نوسازی جهت دریافت فیش عوارض سپس مراجعه به بانک و پرداخت قبوض مربوطه وبازگشت به درآمد جهت تایید و دریافت تسویه حساب ، گرفتن تاییدیه مهندس ناظر ، تاییدیه پست ( در صورت داشتن نامه پست ) و مراجعه به واحد فنی جهت صدور پایانکار


تفکیک ملک

    مدارک لازم :

1-  نامه از اداره ثبت املاک

2-  نقشه تفکیکی از دفتر فنی مهندسی

3-  تصویر سند مالکیت

4-  حضور مالک یا وکیل قانونی

5-  تصویر شناسنامه مالک

6-  اصل و تصویر وکالتنامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل

 مراحل گردشکار:

  مراجعه به دفتر فنی و ثبت درخواست و گرفتن نوبت بازدید ، بعد از تکمیل فرم بازدید توسط مامور بازدید به واحد فنی مراجعه کرد و اعلام عوارض به واحد درآمد صورت می گیرد با مراجعه به واحد درآمد و گرفتی فیش های عوارض به واحد نوسازی رفته و فیش مربوط به نوسازی را دریافت  ، پس از پرداخت فیش در بانک به واحد درآمد بازگشته و پس از تاییدیه درآمد به واحد فنی رفته تا نامه تفکیک همراه با کروکی تفکیک صادر گردد.


گواهی تعمیرات / دیوارکشی

مدارک لازم :

1-   تصویر سند

2-   تصویر شناسنامه مالک

3-   کد پستی

 گردشکار :

 ابتدا به دفتر فنی شهرداری منطقه مراجعه کرده و فرم درخواست را تکمیل می کنید بعد از ثبت درخواست در همان واحد برای بازدید ملک نوبت رزرو می کنید ، پس از اینکه بازدید انجام شد و فرم بازدید توسط مامور بازدید تکمیل گردید توسط مسئول شهرسازی برای شما اعلام عوارض شده به واحد درآمد می روید و فیش های مربوط به عوارض را از واحد درآمد گرفته و به واحد نوسازی رفته فیش های مربوطه را گرفته به بانک مراجعه می کنید و بعد از پرداخ قبوض به واحد درآمد بازگشته تا تاییدیه عوارض شما صادر گردد ، پس از اینکه تسویه حساب واحد درآمد را گرفتید به واحد فنی رفته تا گواهی تعمیرات برای شما صادر گردد


صدور مجوز حفاری

مدارک لازم :

 نامه ادارات مربوطه

عوارض کسب وپیشه

 
 مراحل گردش کار:

     مراجعه به واحد درآمد منطقه و دریافت فیش عوارض ( محاسبه براساس متراژ تعیین شده از سوی ادارات مربوطه ) و مراجعه به واحد نوسازی جهت صدور فیش نوسازی سپس برای پرداخت فیش های صادره به بانک مراجعه کرده و مجددا به واحد نوسازی جهت تایید بازگردید سپس برای گرفتن تاییدیه و پاسخ استعلام به اداره درآمد مراجعه نمایند.    


عوراض کسب و پیشه

مدارک :

1-  نامه اتحادیه

2-  عکس

3-  تصویر شناسنامه

4-  تصویر اجاره نامه و یا وکالت

5-  کدپستی

6-  نام مغازه

7-  پوشه

 مراحل کار:

 مراجعه به واحد درآمد منطقه جهت ثبت در سیستم و صدور فیش ، مراجعه به واحد فنی برای دریافت نوبت بازید ، بعد از بازدید و تکمیل فرم بازدید مجددا مراجعه به واحد فنی نسبت به دریافت تاییدیه اقدام نمایند سپس برای پرداخت قبوض به بانک مراجعه و مجددا جهت پاسخ نامه اتحادیه به درآمد باز گردند.

Todo: Add Content...

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0