پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN/ FA   |   يکشنبه, 24 شهريور 1398
قیمت منطقه ای املاک

ضوابط اجرایی ارزش معاملات املاک

 قسمت اول:ارزش عرصه

الف)ارزش عرصه املاک به جز املاک زارعی و بایر

 استفاده از ارزش معاملات املاک تعیین شده در ای مطلب منوط بر رعایت دقیق کلیه نکات ذیل می باشد.

-تا 2000 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترجه ارزش معاملاتی.

 -تا 4000 متر مربع مازاد بر2000متر مربع  80% ارزش تعیین شده  در دفترچه ارزش معاملاتی.

-مازاد بر 4000 متر مربع 70% ارزش تعیین شده  در دفترچه ارزش معاملاتی.

1- در محاسبه ارزش املاکی که 2 بر یا بیشتر می باشند بالاترین ارزش معبر مربوطه ملک عمل خواهد شد

2- ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر بالاترین ارزش معبر است که در آن میدان منشعب میشود.

3- ارزش عرصه املاکی که دارای راه عبور مستقل نبوده و حق عبور از املاک مجاور را دارند برابر 60% ارزش معبر است که راه عبور مالک مورد نظر از آن منشعب می شود.

4- الماکی که به صورت مشاع توسط مالکین مشاع مورد انتقال قرار گیرد با کسر ده درصد نسبت به عرصه واعیان (کل قیمت ) مورد محاسبه قرار گیرد

5- برای بدست آوردن قدرالسهم عرصه ساختمانهای آپارتمانی بشرح ذیل اقدام میشود.

 

                          

 

ب) ارزش عرصه املاک زراعی و ابیر به شرح ذیل محاسبه می گردد.

 1-     ارزش اراضی آبی که توسط قنات ،چاه،رودخانه و یا سایر روشها آبیاری می شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت 10000 متر مربع برابر 75% و مازاد بر10000 متر مربع برابر50% ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوطه محاسبه میشود

2-     ارزش اراضی زراعی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت 10000 متر مربع برابر 50% و مازاد بر 10000 متر مربع برابر 25% ارزش تعیین شده در بلوک مربوطه محاسبه شود.

3-     اراضی بایر در هر پلاک ثبتی تا مساحت 3000 متر مربع برابر ارزش تعیین شده و مازاد بر 3000 متر مربع برابر75% ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوطه محاسبه شود.

4-     ارزش  آن دسته از املاک زارعی و بایر که راه عبور مستقل ندارند و حق عبور از ملک مجار رادارند برابر 75% ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.


جهت دریافت فایل کامل لینک زیر را دانلود کنید
قيمت اراضي

    5.3.4.0
    V5.3.4.0